:: Ślonskie fraszołki ::

Łod roboty pokrziwiony,
Poszoł starzik na pyndzyjo.
Dyć hned umar umynczony,
Marudzyniym do znudzynio.
Bo z chopami som kłopoty,
Jak niy styknie im roboty!


Fest sie baba przikozała:
Łod dziś byda szporowała!
Koniec z szinkom i wosztami
I inkszymi gupotami!
Ale jutro zmiyni zdanie,
Jak przi fajnym sklepie stanie?


Ciotka Trudka w Niymcach miyszko.
Pakety jak było ciynżko,
Nom do Polski przisyłała,
A dzisioj sie pogniywała.
Ale ło co ciotce chodzi,
Że nom lepij sie powodzi?


Jedyn orzeł, ptok nad ptoki,
Umysł mioł niyzbyt szyroki.
W telewizjo ślypia wlepiył
I tak swoja dusza krzepiył.
Połoglondoł kryminały,
Pogupiały serial cały,
Komedyje i horrory,
Film fantasy i love story.
Dyć łod tego łoglondanio,
Zmiyniył sie niy do poznanio
I zmarnioł, że patrzeć przikro.
Hned tyż skrzidła mu zaniknom!


Jork za straszne wyrobianie,
Dostoł szmary czyli lanie.
By go ku lepszymu skludzić,
By wyszoł synek na ludzi!
A że takie som metody?
Wychowanie to niy słodycz!


Fest zgorszyli sie w niedziele,
Że sie pierdnył chop w kościele.
A niy ruszo ich, że pije,
Że baba i dziecka bije!


Coby smak na jabka zabić,
Poszoł Hynio jabka habić.
Ale somsiod go wystraszoł,
Jak na drzewie dziedzioł z taszom
I jak uciekoł bez płoty,
To potargoł sie galoty.
Te życie to sztyjc kłopoty!


Już mom wszystke ciasne bluzki,
Bo lubia rolady i kluski
I modro kapusta i sos....
Jym to dziś łostatni roz!


Starzik kurził fest i pioł,
A i tak se sto lot żoł!
Choć bez kurzynio i picio,
Miołby jeszcze wiyncyj z życio!


W post i popielcowo szczoda,
Tustego nom czwortku szkoda!
Bo choć cholestyrol szkodzi,
To tuste nom chyntnie wchodzi
Gymbom w brzuch! Aże spuch!
Przeca to szkodzi, niy rozumiycie?
No ja! Wy rozum mocie na diycie!


W cyntrum miasta dnia kożdego,
Trefisz dycki co nowego:
Jedyn żebrze, drugi prosi,
Cygon rzyko, kartka nosi.
Tyn zbiyro na operacjo,
Drugi dzieciom na kolacjo,
Juzaś inny coś sprzedowo
I kaseta wcisko nowo.
Sztyjc promocjo, sztyjc żebranie,
Sprzedowanie, wariowanie!
Już od tego biere s.....


W jednym chlywie miyszkoł woł.
Mało żar, jeszcze mnij pioł,
Chyntny za dwóch do roboty.
Małe były z nim kłopoty.
Ale roz sie zmiyniył woł!
Wiyncyj żar i wiyncyj pioł,
A robioł co sie opłaci
I jak to skomyntowano?
Co o wole tym godano?
Padali mu: "Honor tracisz"!
Woł sie wnerwioł niysłychanie
I sie nowe znod zadanie
Robi w betlejym za łogrzywanie.

Downij kedy prziszła zima,
Mrozy ciynżko było szczimać!
W cołkij chałpie niy polyli,
Yno w kuchni, kaj warzyli.

Dycki wtedy chorowali.
Łod zarazy umiyrali.
Dzisioj pigułki łykomy
I na pora dni lygomy.

Downij jadło łoszczyndzali
I czynsto niy dojodali.
A my sie tak futrujymy,
Że bez zima fest rubnymy!


Kożdy z Wos niych nojprzod pozno,
Doporzondku swoje gniozdo.
Potym chałpy, pola, drzewa,
Stowy kościoł, kolor nieba...
Trza ze swoim poczuć wiynzi,
A niy jak te gupie gynsi!

Bo na Ślonsku niy gyngajom
I na swoje uważajom!
Chociaż cudzy kraj zwiedzajom,
Swoim yno stronom pszajom.
Tu sie żyjom, tu miyszkajom
I na swoim umiyrajom!

W zimno jesiyń, w mroźno zima,
Trzeba nom sie zdrowo trzimać!
Wiync jydz czosnek do wszystkigo,
Do zupu i do drugigo
Danio, jydz tyż do śniodanio.
Ale?
Bydziesz ciynżki do wonianio!


Jak wom już przelecom latka,
To w Dziyń Babci i w Dziyń Dziadka
Podziynkujcie bocianowi,
Kapuście czy aniołkowi,
Abo możno Ponboczkowi,
Że mocie wnukow ze sto
I wos mo nerwować kto!


Dieta fest łodchudzanego,
To przeca je nic trudnego!
A jak już mi głod doskwiyra,
Pija kawa jak siykyra,
Zakurza sie cygareta,
Dźwigna piwo, szczela seta.
Gdy to jeszcze niy pomoże,
To sie wosztu zjym w komorze!
Tak to dziynnie pościć szłoby,
Yno szkoda mi wątroby!


Ludzie w świynta wielkanocne,
Warzom jajec pełne kopce!
Kupujom tyż balerony,
Woszt do grzonio i wyndzony,
Jakoś kaczka i rolady
I coś jeszcze na łobiady.
Potym jeszcze apluziny,
Liter gorzołki, parfiny,
Cygarety i kroszonki
I coś jeszcze dlo małżonki.
Zmynczoni tym rychtowaniym,
W świynta drzymiom na tapczanie.
Wiync sie pytom: O Gupoto!
Czy zmartwychwstoł Chrystus po to?


Jedyn modny szpok, na lato,
Chcioł sie kupić depilator.
I jak zgolył wszyske piora,
To mioł w gnioździe awantura.

Kos, na dziób doł zonynmbrele
I naciongnył sie łolejym.
Legnył, zaczon łopalanie,
Wtym go kot zjod na śniodanie.

Uważejcie na nowości,
Idzie mieć niyprzijymności!


Wczora audi łoziymdziesiont,
Z Niymiec do moij rodziny,
Przijechoł na praje miesionc,
Ujek z ciotkom w łodwiedziny.

Dość dugo my sie witali,
No i troszyczka naprali.
A ciotka sie pobeczała,
Bo by zaś w Polsce żyć chciała.

Lecz sie rano pluła w broda,
Bo ij przeca marek szkoda!


Ludzie ekologio smolom
I sztyjc w piecu mułym polą.
Dymiom domy i kotłownie,
Elektrownie, maszynownie,
W autach z wydychowyj rury,
Lecą w niebo dymu chmury.
W lufcie tym sie trujom ptoki
I uciekajom boroki.

Dobre pomysły bociany mają,
Że sezon grzywczy w Afryce spyndzają!


Wyłysioł pies przi łogonie
I sie niy podoboł żonie.
Wiync sie wziyna psa nowego,
Pudla fest łogoniastego.
Ale dugo sie niy pszoli
Bo sie pudel doł ogolić!


A dyć, te Ślonzoki,
To śmiyszne boroki!
Nojprzod we powstaniach
Z Niymcali sie biyli,
A potym do Rajchu
Tak chyntnie jeździyli!

Tak to już je łod Mojżyszo,
Że sie ludziom w gowach miyszo.
Egipskie chcom przelyźć wrota
I czcić cielika ze złota!


Jedyn yjzel, czyli osioł,
Kańs se swoja tasza posioł,
Kaj na druge mioł śniodanie,
sznity dwie i kompot z banie.
Ale głod mioł pieronowy
I sie wzion za żarcie trowy.
Do dziś zostoł przi tyj paszy
Bo se jeszcze niy znod taszy!


Jak kto loto na zolyty,
To pamiyntać musi przi tym,
By sie w piorka fest wystroić
I tym, czym sie do, pochwolić.
Ludzie pszajom bogatymu
I w gymbie przemondrzałymu.
Jak chop mo auto, chałpa, komputer...
Wyboczom mu, że je darymny futer!

Warto wiedzieć
Finansowy spokój
Przekonujące teksty
Jeździj łoszczyndnie
Design :: Opracowanie :: Copyright 2014 by Fazi